در خانه بمانيم و ولى مطلقه را ناکام کنيم

م.رها
در کشورهاى دمکراتيک انتخابات برپايه برنامه حزب ها، گروهاى سياسى و کانديداهاى شرکت کننده در انتخابات شکل مى گيرد. در اين فرايند هر حزب و يا گروه شرکت کننده اى از راه برنامه نوشته شده به رأى دهندگان نشان مى دهد که در صورت گرفتن بيشترين صندلى هاى مجلس و يا کاخ رياست جمهورى، کشور را چگونه اداره خواهد کرد، به چه ترتيب به مشکلات مردم رسيدگى خواهد نمود و به نيازهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور پاسخ خواهد داد. چهارچوبه راهبردى سياست خارجى اش چيست، در مجامع جهانى از چه ارزش هايى دفاع خواهد کرد و چگونه در حفظ منافع ملى کشور خواهد کوشيد. در اين فرايند برنامه هاى انتخاباتى آزادانه و در شرايط دمکراتيک به بحث گذاشته مى شوند، مورد واکاوى و انتقاد رسانه ها و کارشناسان مستقل قرار مى گيرد، راستى آزمايى مى شوند و کليه کانديداها با بهره گيرى از امکانات عمومى بدون تهديد و ارعاب نيروهاى امنيتى از برنامه هاى خويش دفاع مى کنند. به عبارت ديگر رآى دهندگان اين امکان را خواهند داشت که با آگاهى کامل و بنا بر منافع فردى و يا طبقاتى خويش به کانديداى مورد نظرشان رآى دهند.
اما آيا در جامعه ما که زير سلطه ولى مطلقه فقيه بسر مى برد انتخابات از شرايط يک انتخابات دمکراتيک برخوردار است؟
– انتخابات مجلس نهم در شرايطى برگزار مى شود که در اثر ديکتاتورى حاکم و سرکوب هاى پس از کودتاى انتخاباتى سال 88 هواداران و پشتيبانان جنبش سبز و دگرانديشان دينى و سکولار از شرکت در انتخابات محروم شده اند. رهبران جنبش و بسيارى از کنشگران سياسى و مدنى، دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالين زنان و حقوق بشر در زندان بسر مى برند. فضاى سياسى کشور کاملا امنيتى است و اين انتخابات از سوى نيروهاى نظامى امنيتى چالش برانگيز اعلان شده است از اين روى حاکميت حتى تبليغ تحريم انتخابات و انتقاد کانديداها از يکديگر را برنمى تابد و آنرا جرم مى نامد. ولى مطلقه در صدد است از اين انتخابات براى پيشبرد هدف هاى سياسى و امنيتى خويش بهره مند شود.
– آرايش گروها و جبهه بندى ها که به شکل ارايه ليست هاى انتخاباتى نمايان شده است با وجود نام هاى متفاوت در واقع باندهاى گوناگون قدرتند که براى بهرگيرى بيشتر از رانت قدرت عليه يکديگر صف بندى کرده اند و فصل مشترک آنهارا پيروى بى چون و چرا از احکام حکومتى ولى مطلقه تشکيل مى دهد. اين گروه ها و يا ليست ها هيچگونه برنامه ى انتخاباتى براى رويارويى با مشکلات مردم و کشور از جمله تورم، کاهش روز افزون ارزش پول ملى، بيکارى، فساد گسترده در حاکميت، فقر، خطر حمله نظامى، معضل پرونده هسته اى کشور و پيشگيرى از تسلط روز افزون نيروهاى امنيتى نظامى بر اقتصاد، سياست و دستگاه قضايى کشور ارائه نداده اند چرا که تصميم گيرنده اصلى در کشور ولى مطلقه است و نمايندگان برنامه هايشان را پس از ورود به مجلس مورد به مورد از بيت رهبرى دريافت خواهند کرد.
– در اين ميان برخى از اصولگرايان با گفتمان انتقاد از دولت و نيز از جنبش سبز پا به ميدان گذاشته اند که مطهرى و توکلى شخصيت هاى شناخته شده ى اين گروه اند. شاه کله گفتمان اين افراد را انتقاد شديد از اقدامات دولت کودتا تشکيل مى دهد. اينان در واکاوى رويدادهاى پس از انتخابات سال 1388 با محکوم کردن همزمان نقش رئيس دولت کودتا و رهبران دربند جنبش سبز، مى کوشند از قانونى بودن دولت کودتا دفاع کنند و از اينراه آراى پيروان جبش سبز و اقشار خاکسترى جامعه را براى بالا بردن ميزان مشارکت بويژه در تهران جذب نمايند. در اين مورد مى توان از جبهه صداى ملت ( اصولگرايان منتقد دولت ) به سرکردگى مطهرى نام برد که بنا بر گزارش خبر انلاين چند نفرى از نمايندگان اقليت مجلس هشتم بنام اصلاح طلب نيز در اين ليست قرار خواهند گرفت. ليست انتخاباتى غير اصولگراى جبهه مردم سالارى نيز در اين ميان فعال است که از بخشى از نمايندگان اقليت مجلس هشتم شکل گرفته است. شرکت اين جبهه در انتخابات فرمايشى تنها در جهت مشروعيت بخشى به استبداد حاکم است و حتى درصورت پيروزى کانديداهايى کم شمارى از اين جبهه در اين انتخابات نمى توان انتظار داشت که بتواند در مجلس ذوب شدگان در ولايت نقشى ايفا کند.
چرا بايد در روز انتخابات در خانه ماند؟

– ولى مطلقه فقيه باتوجه به عملکردش در رويدادهاى پس از انتخابات سال 1388 و پشتيبانى اش از دولت کودتا مشروعيت اش را از دست داده است. دامنه اختيار اين شخص از قانون اساسى نيز بسيار فراتر رفته است و بهيچ نهادى پاسخگو نيست. بتازگى فاش شده که با نظارت مجلس خبرگان بر تصميماتش نيز مخالفت کرده است. بايد در خانه ماند تا وى نتواند با بهره بردارى از اين انتخابات مشروعيت سازى کند و پايه هاى حکومت استبدادى اش را مستحکم تر سازد.
مجلس شوراى اسلامى به يکى از زير مجموعه هاى بيت رهبرى تبديل شده است. تاکنون در موارد بسيارى هيآت رئيسه مجلس از استيضاح وزيران و يا رئيس دولت کودتا جلوگيرى کرده و يا با نمايشى کردن ان وزير مورد نظر را نجات داده است. بگفته مطهرى نماينده اصولگراى مجلس، نمايندگان بجاى تصميم گيرى مستقلانه چشم به دستورات بيت رهبرى دوخته اند. قانون نظارت بر اعمال نمايندگان استقلال مجلس را بطور کامل از ميان برداشته است که با فشار ولى مطلقه و بدست اکثريت نمايندگان مجلس هشتم به تصويب رسيد. بايد در خانه ماند و عدم مشروعيت مجلس نهم را که چيزى غير از مجلس هفتم و هشتم نيست اعلام نمود.

– پرونده ناشفاف هسته اى و نگرانى جامعه جهانى از آن به ابزارى براى سرپوش گذاردن بر نقض حقوق بشر در کشور و بى کفايتى حاکمان در آمده است. حاکميت استبداد مدعى است که دستيابى به تکنولوژى کامل چرخه هسته اى خواست مردم ايران است. بايد در روز انتخابات در خانه ماند و به ولى مطلقه فهماند که پرونده هسته اى برغم تبليغات و ادعاهاى ى رژيم جز تحريم، خطر حمله نظامى، گرانى، بيکارى، سرکوب، فساد و تسلط نيروهاى نظامى – امنيتى بر تمام امور کشور دست آورد ديگرى براى مردم نداشته است. ايران با برخوردارى از انرژى خورشيدى و بادى و بزرگترين منابع گازى دنيا نيازى به بهره بردارى از تکنولوژى هسته اى پر خطر و پر هزينه ندارد.
– ولى مطلقه در منطقه خاورميانه سياست هاى بلند پروازانه و تنش آلودى را در پيش گرفته است. احمد خاتمى امام جمعه سينه چاک رهبرى گفته است » آمریکا در آینده خواهد شنید اتحادیه جماهیر اسلامی تشکیل شده است» رؤياى شيرين ولى مطلقه اين است که روزى بعنوان ولى امر مسلمين در منطقه مطرح شود. در اين رابطه با شعار نابودى اسرائيل، غرب ستيزى وريخت و پاش منابع ملى کشور در ميان گروه هايى که خواستار نابودى دولت اسرائيلند کشور را در تنش با جامعه جهانى قرار داده است . اين سياست درکنار پرونده هسته اى به تندروها در اسرائيل امکان داده است تا بر ناديده گرفتن حقوق فلستينيان سرپوش گذارند و در برابر توجه جامعه جهانى را به رفتار ناهنجار حکومت اسلامى جلب کنند. در حالى که کشورمان با مشکلات بسيارى روبروست با دست و دلبازى يک ميليارد دولار به رژيم آدم کش بشار اسد کمک کرده و روزى 150 هزار بشکه نفت از اين کشور خريدارى مى کند. کارشناسان امنيتى و نظامى اش در سرکوب و کشتار مردم سوريه شريکند. در روز انتخابات در خانه بمانيم، ديگران را نيز به اين کار تشويق کنيم و مخالفت خود را با سياست هاى خانمانسوز منطقه اى ولى مطلقه نشان دهيم.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s