درباره ی مدرک جعلی دکترای کامران دانشجو

جناب آقای دکتر ایکس عزیز

با سلام و احترام، پیرو مذاکرات گذرا در بارۀ مدرک تحصیلی و کارنامۀ علمی  آقای کامران دانشجو، و نظر به لزوم اقناع نتوانستم آرام بگیرم. اما با توجه به اعتمادی که به جناب عالی دارم، ناگزیر شدم باز سری به صفحۀ شخصی ایشان، هم فارسی و هم انگلیسی، بزنم، که، حد اقل، برای سومین بار تغییر کرده اند. اندکی دقت نکته هائی را روشن می کند که هر چند موجب گرفتاری خودم و جناب عالی است اما فکر می کنم دغدغۀ کشف حقیقت هر درد سری را تحمل پذیر می کند. من پاره ای از نکات را با جناب عالی در میان می گذارم.

1)همان طور که گفتم این حد اقل سومین ویرایش از صفحات فارسی و انگلیسی است. در ویرایش اول فارسی و انگلیسی تفاوتی قابل توجهی در نام محل تحصیل مشاهده می شد. در ویرایش دوم کالج لندن و «منچستر امپریال انستیتوت آو ساینس اند تکنالوجی» و دانشگاه منچستر به «امپریال کالج لندن» تبدیل شدند و در این ویرایش سوم نام دانشگاه صنعتی امیر کبیر به میان آمد. من آن ویرایشهای قبلی را دارم.

2)ظاهراً، بنا بر نوشتۀ پایگاه اینترنتی «رخداد» (در پاسخ به استعلام این پایگاه)، یکی از مسئولان امپریال کالج سابقۀ دانشجوئی به نام «کامران دانشجو» را انکار کرده است. من هم در جستجوئی که در دانشگاه های ذکر شده در زندگینامۀ علمی آقای دانشجو انجام دادم نام ایشان را نیافتم. (البته کالج لندن و «منچستر امپریال انستیتوت آو ساینس اند تکنالوجی» وجود خارجی ندارند).

در هر حال آخرین ویرایش صفحۀ فارسی مربوط به آقای دانشجو در دانشکدۀ مکانیک دانشگاه علم و صنعت، به تاریخ 12/7/1388، ساعت حدود 23، عبارت است از (من اشکالهای موجود را با خط کشیدن زیر آن  برجسته کرده ام):

دانشگاه هاي محل تحصيل

دكترا، تحصيل به مدت سه سال و نيم در امپريال كالج لندن، انگلستان (دفاع ازپايان نامه در تير ماه 1368 دانشگاه صنعتي اميركبير ) فوق ليسانس، امپريال كالج لندن انگلستان ليسانس، كويين مري كالج لندن ، انگلستان

زمينه هاي تحقيقاتي

·         Structural Dynamics

·         Modal Analysis

·         Composite Material

·         Finite Element

مقالات ژورنال

·         “Numerical Study of Long Roads Penetration Depth in Semi-infinite Target in Electromagnetic Launcher”, IEEE Trans. Magn., (ISI), vol. 41, no. 1, pp. 375-379, Jan. 2005.

·         “Thermal Stresses in Laminated Composite Plates Based on non-classical Theories”, CSME Transactions (ISI), Vol.28, No.2B, 2004.

·         “Neural Optimal Control of Flexible Spacecraft Slew Maneuver”, Acta Astronautica (ISI), Vol. 55, Issue 10, November 2004, Pages 817-827.

·         “Classical Coupled Thermoelasticity in Laminated Composite Plates Based on third-order Shear deformation Theory”, Composite Structures (ISI), 64, 2004, 369-378.

·         “Coupled Thermoelasticity In Laminated Composite Plates Based on Green-Lindsay Model”, Composite Structure (ISI), Vol. 55/4, Feb 2002.

·         “Attitude Control System of Z-SAT”, Journal of Mechanical Eng. Transaction of the ISME, Vol. 2. No. 1, Aug 2001.

·         “Effect of Point Mass Damper on Satellite Stability Regions”, International Journal of Eng. Science, Vol. 2, No. 2, 2001.

مقالات كنفرانس (محل هیچ یک معلوم نیست که جلوی چند تائی از آنها پرسیده ام کجا؟)

·         “Analysis of Viscoelastic Boundary Conditions on Vibration of a Beam”, 13th International Mechanical Engineering Conference, May 2005. کجا؟

·         “Sound Transmission Analysis from Cylindrical Isotropic Shells with Infinite Length”, 13th International Mechanical Engineering Conference, May 2005. کجا؟

·         “Calculation of RMS Von-Mises Stress in Structures Under Random Vibration Using SVD Method”, 13th International Mechanical Engineering Conference, May 2005. کجا؟

·         “An Efficient Algorithm for Failure Analysis of Mechanical Structures under Random Loading”, 12th International Mechanical Engineering Conference, May 2004. کجا؟

·         “Estimation of Propulsion System Acoustic Loads”, 12th International Mechanical Engineering Conference, May 2004. کجا؟

·         “Computation of Von-Mises Stress Distribution on Structures Under Random Loading Using Monte Carlo Simulation”, 12th International Mechanical Engineering Conference, May 2004. کجا؟

·         “Flexible Satellite Simulator Design”, 12th International Mechanical Engineering Conference, May 2004. کجا؟

·         “Structural Design and Modeling of an Electromagnetic Launcher”, 11th International Mechanical Engineering Conference, May 2003. کجا؟

·         “Simulation and frequency Response Calculation of a Space Structure due to Random Vibration”, 11th International Mechanical Engineering Conference, May 2003. کجا؟

·         “Conceptual Design of Attitude Control Simulators for Rigid and Flexible Satellites”, Second Aero Space Industries Conference, Jan 2004. کجا؟

·         “Conceptual Design of Solar Array Mechanism”, Second Aero Space Industries Conference, Dec 2004. کجا؟

·         “Design of Satellite’s Acoustic Test Room”, Second Aero Space Industries Conference, Dec 2004. کجا؟

·         “Random Vibration Analysis of a Small Satellite”, Second Aero Space Industries Conference, Dec 2004. کجا؟

·         “Design and Fabrication of E-Glass / Silicone Composite With Elastic Properties, Using in Expandable and Retractable Space Structures”, 6th Iranian Metallurgy Conference, Nov 2002. کجا؟

·         “Study of Al 2024 Thermomechanical Aging and it’s affects on Satellite Structural Weight”, First Metal Forming Conference, May 2002. کجا؟

·         “Mathematical Model for Natural Frequencies of a Satellite Structure”, Iranian Aero Space Conference, May 2002.

·         “Physical – Mechanical Property Optimization of Tungsten – Copper Composites for Using in the Structure of a Railgun E.M.L.”, 10th International Mechanical Engineering Conference, May 2002. کجا؟

·         “Design of Coil-able control Boom with Simple Mechanical Structure”, 10th International Mechanical Engineering Conference, May 2002.

·         “Dynamic and Shock Analysis of a Satellite Structure”, 10th International Mechanical Engineering Conference, May 2002.

·         “Study of Thermomechanical Aging in Tensile Properties of Al 2024”, 5th Iranian Metallurgy Conference, Nov 2001.

·         “Study of Infiltration Process in Optimizing the Tungsten – Copper Composite”, 5th Iranian Metallurgy Conference, Nov 2001.

·         “Design and Optimization of a Satellite Stabilization”, 9th International Mechanical Engineering Conference, May 2001.

·         “Design and Static Analysis of an EML Structure with F.E. Method”, 9th International Mechanical Engineering Conference, May 2001.

·         “Integration of Satellite Stabilization Control System”, First Iranian International Aero Space Conference, Jan 2001.

·         “Design of Control Boom in Gravity Gradient Stabilization”, 8th International Mechanical Engineering Conference, May 2001.

·         “Analytical Model of Sound Transmission through Orthotropic Cylindrical Shells”, 13th Annual (International) Mechanical Engineering Conference May 2005 Isfahan University of Technology. Isfahan, Iran.

·         “Developing an Efficient Method in Small Satellite’s System Integration in the Phase of Conceptual Design”, 12th Annual (International) Mechanical Engineering Conference, May 2004.

·         “Design, Analysis and Modeling of an Electromagnetic Launcher (HPEL)”, 12th Annual (International) Mechanical Engineering Conference, May 2004.

·         “Reliability and Failure Analysis of a Small Satellite under Random Loading”, 12th Annual (International) Mechanical Engineering Conference, May 2004.

·         “Effect of Spin Stabilized Attitude Control System on Small Satellite’s Configuration in the Conceptual Design Phase”, International Aerospace Conference, Feb 2004.

·         “Structural analysis of Space Vehicle using Tresca Stress Criterion in Random Vibration Environment”, International Aerospace Conference, Feb 2004.

·         “Tribological Problems in Space Mechanisms”, International Aerospace Conference, Feb 2004.

·         “Formulization of Satellite Structure Conceptual Design”, 11th International Mechanical Engineering conference, May 2003.

·         “Design, Fabrication and Testing of a Coil-able Control Boom in Scaled Laboratory Model for a Small Satellite”, International Aerospace Conference, Feb 2003.

·         “Design and Analysis of Z-SAT Control System”, 10th International Mechanical Engineering conference, May 2002.

·         “FARAGAM Algorithm in Satellite Layout”, the 6th APC-MCSTA, Sep 2001.

·         “Design and Analysis of ZS3-SAT Structure”, 9th International Mechanical Engineering conference, May 2001.

·         “Satellite Simultaneous Attitude Orbit Determination via Kalman Filtering of Magnetometer Data”, 9th International Mechanical Engineering conference, May 2001.

·         “Effects of Orbital Perturbation on Trajectory of the L.E.O Satellite”, International Aerospace conference, Dec 2000.

·         “Dynamic Modeling and Stability Analysis of Z-SAT”, AIAA Modeling and Simulation Conference, August 2000.

·         “Control Boom Design of Z-SAT”, AIAA Modeling and Simulation Conference, August 2000.

·         “Structural Design of Z Satellite”, 5th APC-MCSTA, 1999.

انتشارات

·         An Introduction to Satellite Design

·           تنها سه بار در گوگل آمده که مرتبط با همین صفحه استو در اینجا معلوم نیست که در اصل فارسی است یا انگلیسی؛ هرچند بعداً، در صفحۀ انگلیسی، معلوم می شود که فارسی است، انتظار می رود مشخصات دقیق فارسی نوشته شود

·         Dynamic of Satellite attitude

·         ایضاً نکات فوق تنها چهار بار در گوگل آمده که مرتبط با همین صفحه است؛

·         Satellite Design: Structures and Mechanisms

·          ایضاً نکات فوق تنها سه بار در گوگل آمده که مرتبط با همین صفحه است؛

·         New Methods in Finite Element Analysis

·         تنها چهار بار در گوگل آمده که مرتبط با همین صفحه است؛ ایضاً نکات فوق

ارائه دروس

• كارشناسي

·         Design of Airplane Structure

·         Mechanical Vibrations

·         Mechanics of Material «متریال» باید صفت چیزی باشد

·         Statics

• تحصيلات تكميلي

·         Design of Advanced Space Structures استاد قاعدتاً می بایست درسهای بیشتری ارائه کند!

·         Finite Element Method

دکتر عزیز، ناگزیرم اندکی تدقیق داشته باشم تا ببینیم درصفحۀ شخصی یک استاد دانشگاه و در مقام وزارت چه بی دقتی هائی مشاهده می شود.

صفحۀ فارسی در واقع تکرار صفحۀ انگلیسی است جز

الف- در چند سطر کوتاه اطلاعات کنار عکس که به انگلیسی و به صورت زیر است:.

Full Name: Prof. Daneshjo, Kamran

Position: Professor
Phone: 98-21-77240540-50 Ex:2906
Fax: 98-21-77240488

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Address: Iran University of Science & Technology, Tehran, IRAN

می بینیم کهچگونهProf. را جزء نام و نام خانوادگی آورده است!!!
ب. چند سطر مربوط به محل تحصیل:

PhD,Studied for 3.5 years at Imperial Collage of London , U.K. (The Viva examination held at Amirkabir University of technology,Iran Jun 1989) MSC, Imperial College of London , U.K. BSC, Queen Mary College, U.K.

چند ایراد:

1.صرف نظر از این که خود اهالی امپریال کالج معمولاً از حرف اضافۀ of استفاده نمی کنند، تایپ College به صورت Collage، که واژه ای فرانسوی است و کولاژ تلفظ می شود برازندۀ یک استاد تحصیلکرده در انگلستان آن هم در خود امپریال کالج نیست.

2.معلوم نیست منظور از  Queen Mary Collegeچیست. اگر Queen Mary, University of London است که قبلاً، تا سال 2000، که قاعدتاً آقای دانشجو در آن زمان در آنجا بوده است، Queen Mary and Westfield College نامیده می شده است و اینکهمانQueen Mary, University of London نامیده می شود (ر.ک.http://en.wikipedia.org/wiki/Queen_Mary,_University_of_London(.

3.اگر منظور Queen Mary’s College است که در Basingstoke, Hampshire واقع است و ربطی به لندن ندارد (ر.ک.http://en.wikipedia.org/wiki/Queen_Mary’s_College). بالاخره باید تکلیف روشن شود!!

4. برای لیسانس و فوق لیسانس نه BSC و MSC بلکه BSc و MSc  را به کار می برند.

5.June یا Jun. (نه Jun ) معادل خرداد ماه تلقی می شود نه تیر ماه که در صفحۀ انگلیسی آمده است.

پ-استفاده از عنوان فارسی برای انتشارات و ارائۀ دروس در دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی.

در بخش انگلیسی برای دورۀ کارشناسی گذاشته شده است Under Graduate، که چنین ترکیبی وجود ندارد!

برای کتاب ها از ترکیب زیر استفاده شده است و در این بخش انگلیسی است که ما متوجه می شویم چهار کتاب نام برده شده فارسی اند:

Publications – Others

_____ Book (In Persian)___________

An Introduction to Satellite Design Dynamic of Satellite attitude Satellite Design: Structures and Mechanisms New Methods in Finite Element Analysis

در پایگاه armandaily  نام کتابهای آقای دانشجو به فارسی ذکر شده اند (ر.ک.http://www.armandaily.com/News-783538.html):

1- مقدمه‌اي بر طراحي ماهواره
2- ديناميك موقعيت و وضعيت ماهواره
3- طراحي ماهواره : سازه و مكانيزم‌ها
4- روش‌هاي جديد در تحليل المان محدود
5- خودآموز CATIA

از کتاب اول جز در پایگاه فوق و سه پایگاه دیگر، که همگی از وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری سخن گفته اند هیچ نشانی وجود ندارد. در مورد چهر کتاب دیگر نیز وضع همین گونه است و تنها در کنار همدیگر و به عنوان آثار کاندیدای وزارت، ذکر شده اند. روشن است که این اطلاعات از خود آقای دانشجو یا صفحۀ شخصی ایشان در پایگاه اینترنتی دانشگاه علم و صنعت اخذ شده و انتشار یافته اند؛ گویی این کتاب ها مستقل از کانیداتوری آقای دانشجو هیچ هویت و موجودیتی ندارند. امیدوارم شما آنها را رؤیت کرده و اطمینان یافته باشید که کتابهای واقعیِ منتشر شده از سوی ناشر واقعی و قابل اعتمادند.

به عنوان نمونه ای دیگر از شلختگی به عنوان انگلیسی و فارسی کتاب دوم توجه کنید:

Dynamic of Satellite attitude

ديناميك موقعيت و وضعيت ماهواره

در اینجا نباید attitude  داشته باشیم، بلکه قاعدتاً باید altitude  باشد. این اصطلاع به معنای «ارتفاع» است نه «موقعیت و وضعیت». اگر موقعیت و «و ضعیت» دو واژۀ نامترادف یا مترادف هستند که نه به عنوان معادل برای position بلکه به عنوان معادل برای altitude  به کار می روند من اطلاعی ندارم.

دکتر عزیز

اولاً همان گونه که ملاحظه می کنید این صفحات بسیار غیر استاندارد و غیر آکادمیک هستند، که بخشی را شاید بگذارید به حساب مشغلۀ آقای دانشجو. اما اغلاط را نمی توان نادیده گرفت که بعضی را با رنگ زرد مشخص کرده ام.

ثانیاً در مجلس از 80 و 60 مقالۀ دارای ISI سخن رفت. جناب عالی از 36 مقالۀ ISIدارای سخن گفتید. سزاوار است که بویژه در چنین شرایطی، و در آخرین تصحیحی که صورت گرفته است مشخصات مثلاً 30 مقالۀ دارایISI (یا حتی بیشتر ذکر شود، در صورتی که تنها مشخصات 7، بله 7، مقاله آمده است. از این 7 مقاله 5 تا از آنها دارای ISI اعلام شده اند.

ثالثاً ثبت مشخصات مقاله ها صورت استانده ای ندارد، مثلاً از نام نویسنده (یا نویسندگان) اثری نیست. یا نام مجله ها با قلم ایرانیک/ایتالیک تایپ نشده اند.

اینک اندکی توجه جناب عالی را به وضعیت اولین و آخرین مقاله جلب می کنم که آنها را به طور اتفاقی انتخاب کرده ام:

1.مشخصات مقالۀ اول (در جایگاه آخر) عبارت است از:

·         “Effect of Point Mass Damper on Satellite Stability Regions”, International Journal of Eng. Science, Vol. 2, No. 2, 2001.

پایگاه مجلۀ International Journal of Eng. Scienceعبارت است از :http://www.sciencedirect.com/science/journal/00207225

از همان ستون سمت چپ در صفحۀ اول معلوم می شود که شماره های سال 2001 جلد 39 را تشکیل می دهند نه جلد 2 را!!

اگر Daneshjou, Daneshjo, Daneshjoo, Daneshju را جستجو کنید چیزی پیدا نمی کنید!

اگر مقاله را در گوگل جستجو کنید چهار بار آن را می بینید که دو بار از جانب خود آقای دانشجو است (که البته یک بار جلد مجله 12 ذکر شده یک بار 2) و دو بار از طرف معتقدان به جعلی بودن مقاله:

 Results 14 of 4 for “Effect of Point Mass Damper on Satellite Stability Regions”. (0.49 seconds)

Tip: Save time by hitting the return key instead of clicking on «search»

Search Results

1.   Recent Publications

Daneshjou, K., Alasty, A., Rezaei, Sh., «Effect of Point Mass Damper on Satellite Stability Regions», Int. Journal of Engineering Science, vol. 12, no.
sharif.edu/~aalasti/recent_publications.htm – CachedSimilar

2.   Iran University of Science & Technology – School of Mechanical …

“Effect of Point Mass Damper on Satellite Stability Regions”, International Journal of Eng. Science, Vol. 2, No. 2, 2001.
http://www.iust.ac.ir/find-16.1458.873.en.htmlCachedSimilar

3.   The proposed higher education minister’s PhD degree is a fake …

– [ Translate this page ]

15 posts – 5 authors – Last post: 30 Aug

“Effect of Point Mass Damper on Satellite Stability Regions”, International Journal of Eng. Science, Vol. 2, No. 2, 2001.
forums.iransportspress.com/showthread.php?t=61115 – CachedSimilar

4.   ایران آزاد

– [ Translate this page ]

Effect of Point Mass Damper on SatelliteStability Regions, International Journal of Eng. Science, Vol. 2, No. 2, 2001. اگر به صفحه ژورنال مربوطه مراجعه
iran-azaad.blogspot.com/ – CachedSimilar

2.مشخصات مقالۀ آخر (در جایگاه اول) عبارت است از:

·         “Numerical Study of Long Roads Penetration Depth in Semi-infinite Target in Electromagnetic Launcher”, IEEE Trans. Magn., (ISI), vol. 41, no. 1, pp. 375-379, Jan. 2005.

هرگاه این عنوان را در گوگل جستجو کنید تنها همین صفحۀ شخصی آقای دانشجو و مقاله ای را که از تقلبی بودن نوشته های ایشان سخن می گوید آدرس می دهد:

Results 14 of 4 for «Numerical Study of Long Roads Penetration Depth in Semi-infinite Target in Electromagnetic». (0.54 seconds)

Search Results

1.   Iran University of Science & Technology – School of Mechanical …

“Numerical Study of Long Roads Penetration Depth in Semi-infinite Target in Electromagnetic Launcher”, IEEE Trans. Magn., (ISI), vol. 41, no. 1, pp.
http://www.iust.ac.ir/printme-16.1458.873.en.htmlCachedSimilar

2.   Iran University of Science & Technology – School of Mechanical …

31 Aug 2009 Journal Papers “Numerical Study of Long Roads Penetration Depth in Semi-infinite Target in Electromagnetic Launcher”, IEEE Trans.
https://www.iterasi.net/public/…/cp0PtUnHqkGlTbge6jYxHwCachedSimilar

3.   The proposed higher education minister’s PhD degree is a fake …

– [ Translate this page ]

15 posts – 5 authors – Last post: 30 Aug

“Numerical Study of Long Roads Penetration Depth in Semi-infiniteTarget in ElectromagneticLauncher”, IEEE Trans. Magn., (ISI), vol.
forums.iransportspress.com/showthread.php?t=61115 – CachedSimilar

4.   ایران آزاد

– [ Translate this page ]

Numerical Study of Long Roads Penetration Depthin Semi-infinite Target in ElectromagneticLauncher. با مراجعه به آدرس مربوطه مشخص می شود که وی نام مقاله

شما هیچ نشانی از این مقاله در مجلۀ IEEE Transactons on Magnets پیدا نمی کنید.

واپسین تذکر: جناب عالی به برگزاری جلسۀ دفاع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کردید که بناگزیر و در آن شرایط سکوت کردم. به آن که فعلاً بخواهم در این مورد خاص قضاوتی بکنم تنها می گویم که قصۀ جلسات دفاع احتمالی قصۀ پر غصه ای است که شرح آن این زمان بگذار تا وقت دگر.

واپسین پرسش: اگر بپذیریم که آقای دانشجو در سال 1989 دکتری گرفته است چرا تا سال 2001 (بمدت 12 سال) مقاله چاپ نکرده و تا 1999 (بمدت 10 سال) به کنفرانسی نرفته است؟

دکتر عزیز، اشکالها بیش از اینها است. خودم را و شما را درد سر دادم به این امید که یا من قانع شوم یا جناب عالی. دانشجویان سؤال می کنند و داشتن پاسخ درست می تواند توجیه کنندۀ این تصدیع باشد.

سه شنبه 14/7/1388، ساعت 1:15 بامداد، با تجدید احترام امضاء محفوظ

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s