افشای سندبرنامه شش مرحله ای برنامه عملیاتی کودتاگران در برخورد با میرحسین موسوی و اصلاح طلبان

برنامه عملیاتی کودتاگران: حذف تفكر حریف برای همیشه

× این سند 8 صفحه ای تنها حاوی طرح الف برنامه عملیاتی کودتاگران است: «تند كردن فضای انتخابات و كشاندن حریف به حوزه های امنیتی». حریف مشخصا مهندس میرحسین موسوی ذکر شده است. شش برنامه عملیاتی فهرست شده و سپس برهر شش مرحله عنوان و اقدامات مشخصی پیش بینی شده است.

× اگر سخنرانی سردار مشفق با مفاد این سند تطبیق داده شود، و با دو نامه سردار ابوترابی مقایسه شود، پازل کودتا تا حدود زیادی روشن خواهد شد.

× شش بند مورد اشاره در این سند، گویای این مهم است که کودتاگران انتخابات از قبل برای ورود به هر فاز آمادگی کامل داشته و کلیه حرکات و فعالیتهای مردم و گروههای اجتماعی زیر نظر آنان قرار داشته است.

× در واقع هدف اصلی کودتاگران انتخاباتی صرفا پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نبوده است بلکه آنان در صدد حذف هر گونه تفکر و اندیشه متفاوت از ساختار جامعه هستند تا بدینوسیله بتوانند به آمال و اهداف خود که بنظر می رسد تثبیت یک نظام ولایی متکی بفرد است جامه عمل بپوشانند.

× این سند گویای حرکت حذفی در امتداد قتلهای زنجیره ای و حذف دگر اندیشان از صحنه سیاسی و اجتماعی کشور است.

جرس:»حذف تفكر حریف برای همیشه» عنوان برنامه عملیاتی است که برای حذف کامل معترضان و اصلاح طلبان و مشخصا میرحسین موسوی از سوی کودتاگران پیش بینی شده است. این سند هشت صفحه ای همراه با دو نامه سردار ابوترابی در اختیار جرس قرار گرفت، اما در نامه های یادشده اشاره ای به آن نشده است. این سند همانند آن نامه ها اوائل آذر ماه جاری در سطح محدودی در تهران منتشر شده است.

در سند مشخص نیست این برنامه عملیاتی از سوی چه ارگانی صادر شده است، هر چند حدس آن چندان دشوار نیست: ستاد مرکزی کودتا. سند فاقد تاریخ است، اما از قرائن داخلی آن زمان تنظیمش می باید نیمه اول سال 1388 باشد.

اهمیت این سند با مقایسه وقایع روزهای 22 و 23 خرداد 1388 و مواضع رهبری و نهادهای انتظامی و نظامی و تبلیغاتی و نیز شورای نگهبان و وزارت کشور و رادیو تلویزیون مشخص می شود. این سند برنامه مو بموی عملیاتی کودتای خرداد 1388 است. اعتبار آن به مفاد آن است نه مهر و امضا و سربرگ.
در مورد این سند دو احتمال جدی مطرح است: احتمال اول، این سند (همانند سخنرانی سردار مشفق) مستقیما توسط کودتاگران تنظیم شده است. احتمال دوم، این سند همانند ضمیمه نامه سردار ابوترابی جمع بندی منتقدان از برنامه عملیاتی کودتاست. در اقدامات مرحله پنجم موارد و عباراتی است که با احتمال دوم سازگارتر است. تفاوت دو احتمال فراوان است. بنا بر احتمال اول این سند کودتاست. بنا بر احتمال دوم که به نظر قوی تر می آید این گزارش مخالفان از برنامه کودتاست که باید بعد از انتخابات تنظیم شده باشد. جرس به عنوان رسانه خود را موظف به انتشار این گزارش از برنامه کودتا می داند.
لازم به ذکر است در صفحه هشتم (آخر) سند متن تایپی به شکل دست نویس مورد حک و اصلاح و خط خوردگی قرار گرفته است، معلوم می شود در مورد آخر در آن زمان هنوز به جمع بندی کامل نرسیده بودند. به هر حال این تنها نسخه ای است که از این سند افشا شده و جرس بی کم و کاست متن کامل اسکن شده آنرا در اختیار افکار عمومی قرار می دهد.
در صدر برنامه عملیاتی اهداف شش گانه ای برای عملیات تذکر داده شده است: تثبیت بقای تفكر دولت فعلی در ساختار قدرت، حذف رقبای جدی و چالش زای تفكر دولت، خنثی سازی اثرات انتخابات در جابجایی قدرت در آینده و كاهش وحشت از تغییر در نگرش مردم، پیشگیری از گسترش تفكرات حریف و به بهانه توسعه چالش با رهبری نظام، حذف حیثیتی فرد مستعد برای رهبری جبهه مقابل و تلاش در دور كردن او از تاثیرات عمیق در كشور و پیشگیری از شكل گیری تفكر فیمابینی كه می تواند سرپلی بشود برای بازگشت مجدد اصلاح طلبان.


این سند 8 صفحه ای تنها حاوی طرح الف برنامه عملیاتی کودتاگران است: «تند كردن فضای انتخابات و كشاندن حریف به حوزه های امنیتی». حریف مشخصا مهندس میرحسین موسوی ذکر شده است. شش برنامه عملیاتی فهرست شده و سپس برهر شش مرحله عنوان و اقدامات مشخصی پیش بینی شده است.
این شش مرحله عبارتند از كشانیدن حریف به موضع ابطال انتخابات، كشانیدن حریف به موضع گیری در مقابل قانون، كشانیدن حریف به موضع گیری در مقابل رهبری، كشانیدن حریف به اعتراضات غیرقانونی، كشانیدن حریف به عملیات اغتشاش و اقدامات ضد امنیتی، و كشانیدن وضعیت به درگیری مسلحانه.
مجموعه اقدامات و فعالیتهایی که در این سند مورد بررسی قرار گرفته، در برگیرنده رفتار نیروهای امنیتی، انتظامی، بسیج و سپاه در خلال ایام انتخابات و پس از آن است. این سند، نمونه روشنی از هماهنگی و پیش بینی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در جهت امنیتی کردن هر چه بیشتر فضای جامعه به منظور سرکوب و خنثی کردن اعتراضات پس از انتخابات است.
از مجموع اقدامات و فعالیتهایی که در این سند مورد بررسی قرار گرفته است چنین برمی آید که سازمان دهندگان تقلب انتخابات، شناخت درستی از ترکیب جمعیت معترضان و احتمال اعتراضات مردمی نسبت به این تخلف آشکار داشته اند و بنظر نمی رسد که اعتراضات پس از انتخابات برای کودتاگران انتخاباتی امری غیر قابل پیش بینی بوده است.
این سند می تواند بعنوان یکی از منابع تحلیل رویدادهای پس از انتخابات در اختیار تحلیل گران تاریخ معاصر قرار گیرد تا رفتار حاکمان و نیروهای تحت امر آنان در سرکوب جنبشهای مردمی بخوبی مورد ارزیابی قرار دهند. اگر سخنرانی سردار مشفق با مفاد این سند تطبیق داده شود، و با دو نامه سردار ابوترابی مقایسه شود، پازل کودتا تا حدود زیادی روشن خواهد شد.
شش بند مورد اشاره در این سند، گویای این مهم است که کودتاگران انتخابات از قبل برای ورود به هر فاز آمادگی کامل داشته و کلیه حرکات و فعالیتهای مردم و گروههای اجتماعی زیر نظر آنان قرار داشته است. در واقع بنظر می رسد که دست اندرکاران تقلب انتخاباتی از مدتها پیش با آماده کردن زمینه های حذف اصلاح طلبان در صدد بوده اند که کلیه فعالیتها و اقداماتی که منجر به قوت گرفتن حرکتهای اصلاح طلبی در کشور می شود را خنثی کنند.
تدوین کنندگان این سند، همانگونه که در زمان اصلاحات شنیده می شد، لیست افراد موثر در حرکت اصلاحی جامعه را شناسایی و از مدتها قبل مترصد دستگیری آنان بوده اند. بازداشت فله ای دانشجویان، فعالان احزاب سیاسی و نهادهای صنفی و مدنی بلافاصله پس از انتخابات بیست و دو خرداد، شاهد این مدعاست که کودتاگران از ماهها پیش برای انجام این تقلب انتخاباتی آماده بوده اند.
در واقع هدف اصلی کودتاگران انتخاباتی صرفا پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نبوده است بلکه آنان در صدد حذف هر گونه تفکر و اندیشه متفاوت از ساختار جامعه هستند تا بدینوسیله بتوانند به آمال و اهداف خود که بنظر می رسد تثبیت یک نظام ولایی متکی بفرد است جامه عمل بپوشانند. برای آنان رهبری نیز آخرین سنگر نبوده و بنظر می رسد که افکاری فراتر از این کرسی نیز در سر داشته باشند.
با توجه به اقدامات و فعالیتهای پیش بینی شده در این سند بنظر می آید که این گروه از چنان قدرتی بهره مند هستند که نه تنها برای کلیه نهادهای رسمی و کانونهای قدرت قادر به برنامه ریزی هستند، بلکه می توانند در جهت تعیین مواضع رهبری هم اقداماتی را انجام دهند.

ایجاد شرایط برای جا انداختن اینكه مخالفان احمدی نژاد مخالفان رهبری نظام هستند و تلاش در استفاده از قدرت رهبری در تثبیت نتیجه انتخابات از جمله مواردی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است که نشان از قدرت فوق العاده موثر این گروه در دفتر رهبری و شخص آقای خامنه ای دارد.

این سند گویای حرکت حذفی در امتداد قتلهای زنجیره ای و حذف دگر اندیشان از صحنه سیاسی و اجتماعی کشور است. شاید تنها پیش بینی که از نگاه نیروهای امنیتی پنهان مانده بود، عمق و گستره مخالفتها و اعتراضات مردمی و بهم پیوستگی و اتحاد نیروهای سیاسی و اجتماعی بود که در گذرگاه انتخابات دهم ریاست جمهوری بهم رسید و نقطه عطفی را در تاریخ سیاسی کشور ترسیم کرد.
سند منتشر شده در جرس می تواند بعنوان یکی از اسناد تاریخ معاصر سیاسی مورد نقد و بررسی کارشناسان و اندیشمندان سیاسی قرار گیرد که چگونه گروهی سالها با برنامه ریزی و اولویت بندی های مورد نظر خود در صدد استحاله «جمهوری اسلامی» و خنثی کردن دو عنصر مهم و اساسی این نظام یعنی » جمهوریت » و » اسلامیت» هستند.
بی شک بررسی و تحلیل چنین سندی بدون شناخت مرجع آن دشوار خواهد بود و لی پیوستگی مشاهده شده در این سند با اقدامات حذفی سه دهه گذشته، گویای این است که تدوین کنندگان دنباله طبیعی حرکتهای حذفی پس از انقلاب است که قتل نویسندگان و دگر اندیشان تنها یکی از جلوه های آن است. افرادی که هیچگاه از صحنه حذف نشدند و با نفوذ در حساس ترین مراکز قدرت مترصد فرصتی بودند تا بتوانند با حذف کلیه نیروهای سیاسی و فکری کشور به جامعه یکدست خود برسند.
حرکت منسجم مردم در بیست و پنج و سی خرداد ماه و واکنشهای عقلانی و منطقی رهبران جنبش سبز و جامعه نسبت به رفتارهای خشن و هیستریک حکومت، بسیاری از اهداف این گروه افراطی را ناکام گذاشته ولی شواهد امر نشان می دهد که افراطیون که در مراکز قدرت دارای نفوذ زیادی هستند در پی انتقام گیری و به کرسی نشان کلیه اهداف خود در ایجاد فضای رعب در جامعه دارند.

ابطال انتخابات
در خصوص شرح فعالیت و اقدامات برنامه ای برای كشانیدن حریف به موضع ابطال انتخابات اقداماتی چون توزیع اخباری دال بر تغییر و تحولاتی در افراد اصلی بر‏گزار كننده انتخابات در وزارت كشور، نپذیرفتن ناظران كاندیداها، قوه قضائیه، بازرسی نهاد رهبری در جریان امور انتخابات و برخورد نامناسب و غیر قانونی با ناظران كاندیداهای (حریف) در حوزه های اخذ رای بعنوان رهنمود ارایه شده است.
در همین حال برای ترساندن حریف از نتیجه انتخابات به اقداماتی چون اطلاع رسانی نظرسنجی های قریب به نتیجه انتخابات چند روز قبل از انتخابات توسط واجا، صدا و سیما و نمسا، اعلام نتیجه انتخابات قبل از پایان رای گیری توسط خبرگزاری فارس (نمسا) و روزنامه كیهان واعلام زود هنگام و خلاف روال گذشته نتیجه انتخابات توسط وزارت كشور اشاره شده است.
از نکات قابل توجه این مرحله طراحی ذیل است: برای ناتوان كردن حریف در بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز تحلیل وضعیت بستن ستاد مركزی قیطریه، بستن اس.ام.اس و قطع ارتباطات وعدم اجازه به ناظران در حوزه ها در خصوص نتیجه نهایی شمارش پیش بینی شده است.
اعلام موضع حمایتی برخی اعضای شورای نگهبان از رقیب حریف، اعلام موضع برخی اعضای شورای نگهبان علیه حریف، عدم توجه وزارت كشور به اعتراضات حریف، عدم اجازه بررسی اعتراضات توسط هیات تعیین شده، عدم بررسی اعتراضات و فقط تاخیر اعلام نتیجه قبلی به مدت ۵ روز و بی توجهی شورای نگهبان نسبت به دستور رهبری (در خصوص ۲۰ روز افزودن و به مهلت بررسی اعتراضات) از جمله اقداماتی است که برای کشاندن میرحسین موسوی به موضعگیری در مقابل قانون مد نظر گرفته است.


تظاهر عدم التزام عملی مسئولان به قانون
اعلام وزارت كشور و اجرای جشن پیروزی توسط سازمان تبلیغات اسلامی با امكانات دولتی، پخش مستقیم مراسم تنش زای جنش پیروزی و سخنرانی احمدی نژاد توسط صدا و سیما قبل از تائید شورای نگهبان، بی توجهی قوه قضائیه و مقننه نسبت به این اقدامات غیرقانونی، حمله لباس شخصی ها به ستاد قیطریه و اجرای دستگیری های بدون هماهنگی واجا، دادستانی كل و رئیس قوه قضائیه از موارد تظاهر عدم التزام مسئولان به قانون است که در این سند به آن پرداخته شده است.
موضع گیری در مقابل رهبری
درخصوص کشاندن حریف به موضع گیری در مقابل رهبری، بكارگیری نهادهای مرتبط با رهبری نظام به نفع احمدی نژاد، مد نظر طراحان بوده است که بدینوسیله از صدا وسیما، بسیج، قوه قضاییه، ناجا، واجا، معاونت سیاسی و نمایندگی ولی فقیه و روزنامه کیهان به نفع احمدی نژاد و علیه رقیب وی استفاده شود.
در بخش دیگری از این سند با اشاره به ایجاد شرایطی كه رهبری پیش از اعلام قانونی انتخابات را تائید كنند به مواردی چون جو سازی در خصوص طرح براندازی مخملین و نرم و ساماندهی اعتراضات مردمی و تشدید اقدامات ضد امنیتی، دستگیری عناصری از حامیان حریف و اطلاع رسانی های خاص، تصرف محل مركزی جمع آوری اطلاعات آماری و قطع ارتباط با ناظران و اطلاع رسانی های خاص، ایجاد شرایط كه هر گونه تاخیر در تائید سلامت انتخابات جبران ناپذیر است و گرفتن تائید قبل از طی روال قانونی، ایجاد شرایط برای مقام معظم رهبری كه مخالفان احمدی نژاد مخالفان رهبری نظام هستند و تلاش در استفاده از قدرت رهبری در تثبیت نتیجه انتخابات و انجام اقدامات مشكوك كشتار مردم مانند حمله به خانه های مردم و وسائل نقلیه مردم، خوابگاه دانشجویان وفضا سازی و شروع در‏گیری های مسلحانه بین اغتشاش گران و نیروهای ناجا و بسیج اشاره شده است.
كشانیدن حریف به اعتراضات غیرقانونی
در رابطه با كشانیدن حریف به اعتراضات غیرقانونی و بی توجه نشان دادن مردان قانون نسبت به درخواست های قانونی مواردی چون بی توجهی وزارت كشور نسبت به اعتراضات، درخواست تجمعات قانونی و بی توجهی شورای نگهبان و قوه قضاییه نسبت به اعتراضات پیش بینی شده و در این خصوص بر عدم اطلاع رسانی صدا و سیما و بسته شدن فضای كلی با بستن سایتها و رسانه های حریف و دستگیری گسترده فعالان سیاسی و انتخاباتی تاکید شده است.
در این سند در خصوص حمایت قانونی و رسانه ای از پیروزی رقیب قبل از تائید قانونی، اقداماتی چون پیگیری اعلام صحت انتخابات در روز ۲۳ خرداد توسط رهبری، برگزاری جشن پیروزی با ساز و كار برگزاری و انتشار امكانات دولتی، اعلام نظر سیمای رسمی كشور و تبریك ارزش ها (؟) در زیرنویس های پخش مستقیم جشن پیروزی و پخش مراسم سخنان توهین آمیز رئیس جمهور نسبت به مخالفین و رای دهندگان به حریف از صدا و سیما پیش بینی شده است.
برخوردهای امنیتی، انتظامی و نظامی با معترضان، اجرای پروژه اقناع سازی با بدترین روش از طریق گسترش فضای رعب و وحشت به جای استناد و استدلال و بستن راه كارهای قانونی به روی حریف و توصیه به پذیرش نتیجه از جمله اقداماتی است که برای گسترش فشارهای امنیتی به حریف پیشنهاد شده است.
كشانیدن حریف به اغتشاش و تهاجم كور
برخورد غیرقانونی عناصر غیر مسئول و لباس شخصی با طرفداران در قبل و بعد از انتخابات از جمله فعالیتهایی است که از طریق تشكیل مجامعی كه مقبولیت مذهبی دارند در قالب محافل مذهبی و مداحی، سازماندهی و تجهیز افراد مذهبی تند رو در اختیار افراد خاص و جا انداختن هر گونه نپذیرفتن نتیجه به عنوان مخالفت و ضدیت با ولی امر و نظام جمهوری اسلامی در این سند مد نظر قرار گرفته شده است.
در این سند همچنین برای اجرای تبلیغات رسمی صدا و سیما علیه طرفداران كاندیدای حریف، پخش تصاویر زنان آنچنانی به طرفداری از كاندیدای حریف، پخش بخش های گزینشی از سخنرانی های تبلیغاتی كاندیدای حریف، پخش سفرهای تبلیغاتی و كاری احمدی نژاد، اجرای بی قانون مناظرات تلویزیونی، ارائه وقت اضافه در آخرین فرصت به احمدی نژاد و عدم اجازه دفاع به آسیب دیدگان در مناظرات احمدی نژاد مطرح شده است.
در خصوص اجرای سخنرانی در میدان ولی عصر و توهین و تحقیر طرفداران كاندیدای حریف توسط احمدی نژاد، در این سند به زدن بنرهای تبلیغاتی آخرین مناظره، دادن شعارهای غیرقانونی علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت و خبرگان رهبری، پخش تصاویر و شعارها توسط صدا و سیما، زیرنویس كردن شعار پیروزی ارزشها و توهین مستقیم به رای دهند‏گان به حریف اشاره شده است.
اجرای تحركات امنیتی علیه كاندیدای حریف و برخورد انتظامی و امنیتی با ستادها، حامیان و حتی طرفداران و رای دهندگان از طریق كنترل نامحسوس و فنی حریف توسط واجا، قطع تماس برنامه ریزی شده ستادها، جمع آوری ستادها و مراكز ارتباطی و دستگیری حامیان و اعضا ستاد و رابطین و اجرای عملیات روانی از منابع رسمی از جمله اقداماتی که در این سند به آن پرداخته شده است.
رها كردن موضوعات امنیتی توسط واجا و عدم بهره دهی فنی و ارتباطات خارجی، ندادن یا نداشتن تحلیل امنیتی و آماده نبودن برای مقابله با اعتراضات توسط واجا، عدم برخورد جدی با اغتشاش در وضعیت اولیه و اجازه یافتن برای گسترش و ناتوانی در بكارگیری بسیج برای كنترل جمعیت از جمله اقداماتی است که برای عدم برخورد جدی با اغتشاش گران و تخریب كنندگان توسط ناجا پیش بینی شده بود.
وضعیت درگیری مسلحانه
رها بودن منافقین، جند الله، القاعده و وابستگان آنها برای عدم کنترل موثر روی ضد انقلاب برانداز مسلح در این سند مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به منظورسهل الوصول بودن دسترسی به سلاح و تجهیزات شكاری غیر آتشین، تسلیح نیروهای آموزش ندیده بسیج، عدم كنترل موثر قاچاق سلاح و مهمات و سلاحهای شکاری مورد تاکید قرار گرفته است.
در خصوص اقدامات تحریك كننده افراد مسلح لباس شخصی در كشتن طرفداران حریف یا حتی افراد مجهول الهویه و عدم دستگیری هیچیك از آنها به اقداماتی چون نپذیرفتن مسوولیت شلیك ها توسط ناجا و بسیج و سلب مسوولیت و رها بودن عناصر لباس شخصی اسلحه بدست و عدم دستگیری این افراد مورد نظر بوده است.
برانداز خواندن حریف در یك روز قبل از انتخابات توسط قرارگاه ثارالله و اطلاعات نمسا و هم راستا قرار دادن حریف با نفاق از جمله اقدامات تحریک کننده ای است که دراین راستا انجام شده است. این صفحه سند خط خوردگیهای متعدد و اصلاحات دستی مکرر دارد و حاکی از نهائی نبودن آن است.
میر حسین موسوی
پنج مرحله از این شش مرحله بر عکس العملهای موسوی متمرکز شده است. مقایسه برنامه کشانیدن موسوی به مقابله های از پیش تعیین شده با مواضع اتخاذ شده از سوی وی حکایت از پختگی موضعگیریهای وی داشته است. به شهادت رسانیدن میرعلی موسوی خواهرزاده وی در روز عاشورا اوج تحریک کودتاگران نسبت به وی بوده و صبر و پرهیز از جوزدگی بارزترین صفت وی بوده است.
متن کامل این گزارش و شرح اهداف و فعالیتها و تصویر اصل آن  بشرح زیر است:

*****

هدف: حذف تفكر حریف برای همیشه
منظورها:
۱- تثبیت بقای تفكر دولت فعلی در ساختار قدرت
۲- حذف رقبای جدی و چالش زای تفكر دولت
۳- خنثی سازی اثرات انتخابات در جابجایی قدرت در آینده و كاهش وحشت از تغییر در نگرش مردم
۴- پیشگیری از گسترش تفكرات حریف و به بهانه توسعه چالش با رهبری نظام
۵- حذف حیثیتی فرد مستعد برای رهبری جبهه مقابل و تلاش در دور كردن او از تاثیرات عمیق در كشور
۶- پیشگیری از شكل گیری تفكر فیمابینی كه می تواند سرپلی بشود برای بازگشت مجدد اصلاح طلبان.
طرح الف: تند كردن فضای انتخابات و كشاندن حریف به حوزه های امنیتی
برنامه ها:
۱- كشانیدن حریف (میرحسین) به موضع ابطال انتخابات
۲- كشانیدن حریف (میر حسین) به موضع گیری در مقابل قانون
۳- كشانیدن حریف (میر حسین) به موضع ‏گیری در مقابل رهبری
۴- كشانیدن حریف (میر حسین) به اعتراضات غیرقانونی
۵- كشانیدن حریف (میر حسین) به عملیات اغتشاش و اقدامات ضد امنیتی
۶- كشانیدن وضعیت به درگیری مسلحانه
شرح فعالیت و اقدامات برنامه (۱) { كشانیدن حریف (میر حسین) به موضع ابطال انتخابات}
*) عنوان فعالیت:
۱/۱- شبهه دار كردن حریف در خصوص روند اجرای انتخابات
*)اقدامات:
۱/۱/۱- توزیع اخباری دال بر تغییر و تحولاتی در افراد اصلی بر‏گزار كننده انتخابات در وزارت كشور
۱/۱/۲- نپذیرفتن ناظران كاندیداها، قوه قضائیه، بازرسی نهاد رهبری در جریان امور انتخابات
۱/۱/۳- برخورد نامناسب و غیر قانونی با ناظران كاندیداهای (حریف) در حوزه های اخذ رای
*) عنوان فعالیت:
۱/۲- ترساندن حریف از نتیجه انتخابات
*) اقدامات:
۱/۲/۱- اطلاع رسانی نظرسنجی های قریب به نتیجه انتخابات چند روز قبل از انتخابات توسط واجا، صدا و سیما و نمسا
۱/۲/۲- اعلام نتیجه انتخابات قبل از پایان رای گیری توسط خبرگزاری فارس (نمسا) و روزنامه كیهان
۱/۲/۳- اعلام زود هنگام و خلاف روال گذشته نتیجه انتخابات توسط وزارت كشور
*)عنوان فعالیت:
۱/۳- ناتوان كردن حریف در بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز تحلیل وضعیت
*)اقدامات:
۱/۳/۱- زدن ستاد مركزی قیطریه
۱/۳/۲- بستن اس.ام.اس و قطع ارتباطات
۱/۳/۳- عدم اجازه به ناظران در حوزه ها در خصوص نتیجه نهایی شمارش
شرح فعالیت و اقدامات برنامه (۲) {كشانیدن حریف (میرحسین) به موضعگیری در مقابل قانون}
*)عنوان فعالیت:
۲/۱- بی اعتبار كردن نهادهای قانونی در منظر حریف
*)اقدامات:
۲/۱/۱- اعلام موضع حمایتی برخی اعضای شورای نگهبان از رقیب حریف
۲/۱/۲- اعلام موضع برخی اعضایی شورای نگهبان بر علیه حریف.
۲/۱/۳- عدم توجه وزارت كشور به اعتراضات حریف
۲/۱/۴- عدم اجازه بررسی اعتراضات توسط هیات تعیین شده
۲/۱/۵- عدم بررسی اعتراضات و فقط تاخیر اعلام نتیجه قبلی به مدت ۵ روز
۲/۱/۶- بی توجهی شورای نگهبان نسبت به دستور مقام معظم رهبری (در خصوص ۲۰ روز افزودن و به مهلت بررسی اعتراضات)
*)عنوان فعالیت:
۲/۲- تظاهر عدم التزام عملی مسوولین به قانون
*)اقدامات:
۲/۲/۱- اعلام وزارت كشور و اجرای جشن پیروزی توسط سازمان تبلیغات اسلامی با امكانات دولتی
۲/۲/۲- پخش مستقیم مراسم تنش زای جشن پیروزی و سخنرانی رئیس جمهور توسط صدا و سیما قبل از تائید شورای نگهبان
۲/۲/۳- زیرنویس كردن پیروزی ارزشها توسط صدا و سیما قبل از تائید شورای نگهبان
۲/۲/۴- عدم اعتراض شورای نگهبان به این اقدامات غیرقانونی
۲/۲/۵- بی توجهی قوه قضائیه نسبت به این اقدامات غیرقانونی
۲/۲/۶- بی توجهی قوه مقننه نسبت به این اقدامات غیرقانونی
۲/۲/۷- حمله لباس شخصی ها به ستاد قیطریه و سپس ورود ناجا و اقدامات انجام شده
۲/۲/۸- اجرای دستگیری های بدون هماهنگی واجا، دادستانی كل، رئیس قوه قضائیه (مواردی كه رسما اعلام شده)
شرح فعالیت و اقدامات بند (۳) { كشاندن حریف (میرحسین) به موضع گیری در مقابل رهبری}
*)عنوان فعالیت:
۳/۱- بكارگیری نهادهای مرتبط با رهبری نظام به نفع رقیب (دكتر احمدی نژاد)
*)اقدامات:
۳/۱/۱- بكارگیری صدا و سیما بر علیه حریف و برله رقیب
۳/۱/۲- بكارگیری امكانات نیرویی و لجستیكی بسیج بر علیه حریف و برله رقیب
۳/۱/۳- بكارگیری قوه قضائیه (دادستانی تهران) بر علیه حریف و برله رقیب
۳/۱/۴- بكارگیری ناجا بر علیه حریف و برله رقیب
۳/۱/۵- بكارگیری واجا بر علیه حریف و برله رقیب
۳/۱/۶- فعال بودن معاونت سیاسی و نمایندگی ولی فقیه بر علیه حریف و بر له رقیب
۳/۱/۷- بكارگیری روزنامه كیهان و ورود مدیر مسوول آن برعلیه حریف و له رقیب
۳/۱/۸- فعال بودن شورای نگهبان و اعضای حساس آن بر علیه حریف و برله رقیب
*)عنوان فعالیت:
۳/۲- ایجاد شرایطی كه رهبری معظم انقلاب پیش از اعلام قانونی انتخابات را تائید كنند.
*)اقدامات:
۳/۲/۱- جو سازی در خصوص طرح براندازی مخملین و نرم و ساماندهی اعتراضات مردمی و تشدید اقدامات ضد امنیتی
۳/۲/۲- اقدام ناجا در روز انتخابات و دستگیری عناصری از حامیان حریف و اطلاع رسانی های خاص
۳/۲/۳- اقدام ناجا در تصرف محل مركزی جمع آوری اطلاعات آماری و قطع ارتباط با ناظران و اطلاع رسانی های خاص
۳/۲/۴- ایجاد شرایط كه هر گونه تاخیر در تائید سلامت انتخابات جبران ناپذیر است و گرفتن تائید قبل از طی روال قانونی
۳/۲/۵- ایجاد شرایط برای مقام معظم رهبری كه مخالفان رقیب (دكتر احمدی نژاد) مخالفان رهبری نظام هستند و تلاش در استفاده از قدرت رهبری در تثبیت نتیجه انتخابات
۳/۲/۶- انجام اقدامات مشكوك كشتار مردم (مسوولیت نپذیرفتن ناجا و بسیج) حمله به خانه های مردم و وسائل نقلیه مردم، خوابگاه دانشجویان
۳/۲/۷- فضا سازی و شروع در‏گیری های مسلحانه بین اغتشاش گران و نیروهای ناجا و بسیج
شرح فعالیت و اقدامات بند ۴ { كشانیدن حریف به اعتراضات غیرقانونی}
*)عنوان فعالیت:
۴/۱- بی توجه نشان دادن مردان قانون نسبت به درخواست های قانونی
*)اقدامات:
۴/۱/۱- بی توجهی وزارت كشور نسبت به اعتراضات
۴/۱/۲- بی توجهی وزارت كشور نسبت به درخواست تجمعات قانونی
۴/۱/۳- بی توجهی شورای نگهبان نسبت به اعتراضات
۴/۱/۴- بی توجهی قوه قضائیه نسبت به نادیده گرفتن اعتراضات
*)عنوان فعالیت:
۴/۲/۱- عدم اطلاع رسانی صدا و سیما و بسته شدن فضای كلی
۲/۲/۴- بستن فضای اطلاع رسانی حریف، سایت ها، روزنامه ها، ستادها، ارتباطات
۴/۲/۳- دستگیری های گسترده فعالان سیاسی و انتخاباتی حری
ف
*)عنوان فعالیت:
۴/۳- حمایت قانونی و رسانه ای از پیروزی رقیب قبل از تائید قانونی
*)اقدامات:
۴/۳/۱- پیگیری اعلام صحت انتخابات در روز ۲۳ خرداد توسط مقام معظم رهبری
۴/۳/۲- برگزاری جشن پیروزی با ساز و كار برگزاری و انتشار امكانات دولتی
۴/۳/۳- اعلام نظر سیمای رسمی كشور و تبریك ارزش ها در زیرنویس های پخش مستقیم جشن پیروزی
۴/۳/۴- پخش مراسم سخنان توهین آمیز رئیس جمهور نسبت به مخالفین و رای دهندگان به حریف از صدا و سیما
*)عنوان فعالیت:
۴/۴- توسعه فشارهای امنیتی به حریف
*)اقدامات:
۴/۴/۱- برخوردهای امنیتی، انتظامی و نظامی با افرادی كه اعتراض و درخواست خود را به اطلاع مسئولین می رسانند (سكوت)
۴/۴/۲- اجرای پروژه اغناسازی با بدترین روش (گسترش فضای رعب و وحشت به جای استناد و استدلال)
۴/۴/۳- بستن راه كارهای قانونی به روی حریف و توصیه به پذیرش نتیجه
شرح فعالیت و اقدامات بند ۵ { كشانیدن حریف به اغتشاش و تهاجم كور}
*)عنوان فعالیت:
۵/۱- برخورد غیرقانونی عناصر غیر مسوول و لباس شخصی با طرفداران در قبل و بعد از انتخابات
*)اقدامات:
۵/۱/۱- تشكیل مجامعی كه مقبولیت مذهبی دارند در قالب محافل مذهبی و مداحی
۵/۱/۲- سازماندهی و تجهیز افراد مذهبی تند رو در اختیار افراد خاص
۵/۱/۳- جا انداختن هر گونه نپذیرفتن نتیجه به عنوان مخالفت و ضدیت با ولی امر و نظام جمهوری اسلامی
*)عنوان فعالیت:
۵/۲- اجرای تبلیغات رسمی صدا و سیما بر علیه طرفداران كاندیدای حریف
*)اقدامات:
۵/۲/۱- پخش تصاویر زنان آنچنانی به طرفداری از كاندیدای حریف
۵/۲/۲- پخش بخش های گزینشی از سخنرانی های تبلیغاتی كاندیدای حریف
۵/۲/۳- پخش سفرهای تبلیغاتی و كاری رئیس جمهور
۵/۲/۴- اجرای بی قانون مناظرات تلویزیونی
۵/۲/۵- ارائه وقت اضافه در آخرین فرصت به رئیس جمهوری
۵/۲/۶- عدم اجازه دفاع به آسیب دیدگان در مناظرات رئیس جمهور
*)عنوان فعالیت:
۵/۳- اجرای سخنرانی در میدان ولی عصر و توهین و تحقیر طرفداران كاندیدای حریف توسط رئیس جمهور
*)اقدامات:
۵/۳/۱- زدن بنرهای تبلیغاتی آخرین مناظره (كه رئیس جمهور را با رئیس مجمع تشخیص و رئیس خبرگان رهبری درگیر معرفی می كرد)
۵/۳/۲- دادن شعارهای غیرقانونی بر علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت و خبرگان رهبری
۵/۳/۳- پخش تصاویر و شعارها توسط صدا و سیما
۵/۳/۴- زیرنویس كردن شعار پیروزی ارزشها
۵/۳/۵- توهین مستقیم به رای دهند‏گان به حریف
*)عنوان فعالیت:
۵/۴- اجرای تحركات امنیتی بر علیه كاندیدای حریف و برخورد انتظامی و امنیتی با ستادها، حامیان و حتی طرفداران و رای دهندگان
*)اقدامات:
۵/۴/۱- كنترل نامحسوس و فنی حریف توسط واجا
۵/۴/۲- قطع تماس برنامه ریزی شده ستادها
۵/۴/۳- جمع آوری ستادها و مراكز ارتباطی
۵/۴/۴- دستگیری حامیان و اعضا ستاد
۵/۴/۵- دستگیری سازمان رای
۵/۴/۶- دستگیری مرتبطین
۵/۴/۷- اجرای عملیات روانی از منابع رسمی
*)عنوان فعالیت:
۵/۵- عدم برخورد جدی با اغتشاش گران و تخریب كنندگان توسط ناجا
*)اقدامات:
۵/۵/۱- رها كردن موضوعات امنیتی توسط واجا و عدم بهره دهی فنی و ارتباطات خارجی
۵/۵/۲- ندادن یا نداشتن تحلیل امنیتی و آماده نبودن برای مقابله با اعتراضات توسط واجا
۵/۵/۳- عدم برخورد جدی با اغتشاش در وضعیت اولیه و اجازه یافتن برای گسترش
۵/۵/۴- ناتوانی در بكارگیری بسیج برای كنترل جمعیت
*)عنوان فعالیت:
۵/۶- مطلوب بودن تحركات اغتشاش گران و تخریب گران برای طراحان فتنه
*)اقدامات:
۵/۶/۱- غیرخودی شدن حریف نیاز به سنگین شدن پرونده امنیتی دارد.
۵/۶/۲- استفاده از سلاح توسط بسیج خوب كنترل نشده و پایگاه های در معرض خطر تقویت نیرو مسوول مجرب نشده بودند، لذا امكان سو استفاده مهیا شد.
۵/۶/۳- رویت برخی لباس شخصی ها كه به سمت مردم معترض خشاب خالی می كردند.
۵/۶/۴- وجود مجموعه هایی كه سازمان یافته بوده و بدون كنترل امنیتی نظام، تحت كنترل اشخاص خاص عمل می نمودند.
*)عنوان فعالیت:
۵/۷- رها بودن اراذل و اوباش سازمان یافته و صاحب پرونده
*)اقدامات:
۵/۷/۱- دیر اجرا كردن فراخوانها دستگیری های افراد پرونده دار
۵/۷/۲- عدم كنترل ورودی های تهران و خروجی های شهرهای اقماری
۵/۷/۳- عدم كنترل اتباع بیگانه خصوصا افاغنه
۵/۷/۴- عدم كنترل محلات خاص (محل های تجمع ارازل و اوباش كرد و …)
شرح فعالیت و اقدامات بند ۶ {كشانیدن وضعیت به درگیری مسلحانه}
[«اقدامات» در این صفحه خط خورده اند، و «عناوین فعالیتها» و عنوان مرحله با اصلاح شده است]
*)عنوان فعالیت:
۶/۱- عدم كنترل موثر روی ضد انقلاب برانداز مسلح و اشرار
*)اقدامات:
۶/۱/۱- رها بودن منافقین ( در عراق، داخل، توابین، خانواده های معدومین و…)
۶/۱/۲- رها بودن پژاك و اشرار كردی
۶/۱/۳- رها بودن جند ا… و اشرار جنوب شرق
۶/۱/۴- رها بودن القاعده و اشرار وابسته
*)عنوان فعالیت:
۶/۲- سهل الوصول بودن دسترسی به سلاح و تجهیزات شكاری غیر آتشین
*)اقدامات:
۶/۲/۱- تسلیح نیروهای آموزش ندیده بسیج
۶/۲/۲- عدم كنترل موثر قاچاق سلاح و مهمات
۶/۲/۳- عدم كنترل موثر بر سلاح های شكاری
۶/۲/۴- در اختیار بودن سلاح های شكاری غیرآتشین (تیر و كمان و …)
*)عنوان فعالیت:
۶/۳- اقدامات تحریك كننده افراد مسلح لباس شخصی در كشتن طرفداران حریف یا حتی افراد مجهول الهویه و عدم دستگیری هیچیك از آنها
*)عنوان فعالیت:
۶/۳/۱- نپذیرفتن مسوولیت شلیك ها توسط ناجا و سلب مسوولیت
۶/۳/۲- نپذیرفتن مسوولیت شلیك ها توسط بسیج و سلب مسوولیت
۶/۳/۳- رها بودن عناصر لباس شخصی اسلحه بدست و عدم دستگیری این افراد
*)عنوان فعالیت:
۶/۴- اقدام تحریك كننده متولیان امنیت در برانداز دانستن حریف
*)اقدامات:
۶/۴/۱- برانداز خواندن این افراد در یك روز قبل از انتخابات توسط ق ثارالله
۶/۴/۲- برانداز خواندن این افراد در یك روز پس از انتخابات توسط اطلاعات نمسا
۳/۴/۶- هم راستا قرار دادن حریف با نفاق و بزرگداشت ۳۰ خرداد را در پرونده او گذاشتن
Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s